Allmänna avtalsvillkor vid köp av kurs
InsureEd SFM AB (InsureEd) erbjuder kurser bland annat inom försäkring och finansmarknaden i övrigt.

Dessa allmänna villkor gäller köp av alla slags kurser från InsureEd.

De personer som skall gå, går eller gått kurs hos InsureEd kallas Kursdeltagare. Det som nedan benämns Kund kan vara enskild person som är Kursdeltagare om denne själv beställt en kurs. Kund kan också vara det företag eller organisation som beställt kurs till en eller flera Kursdeltagare.

Ingå avtal med InsureEd

Avtal ingås genom att beställning görs av Kund och InsureEd sänder sedan en bekräftelse till beställande Kund. Bekräftelsen från InsureEd är en accept och avtal ingås när bekräftelsen når Kund. Dessa allmänna villkor är en del av avtalet. Om Kund önskar särskilt avtal istället för att ingå avtal genom beställning, bekräftelse och dessa allmänna villkor; då skall Kund meddela det till InsureEd via e-post till info@insureed.se och InsureEd sänder då förslag på avtalstext.

Enskild person som beställer kurs till sig själv kan göra det via telefon, e-post, brev eller via formulär på webbplattformen. Företag eller organisation kan på samma sätt beställa kurs eller kurser till en eller flera Kursdeltagare genom att förse InsureEd med lista på samtliga Kursdeltagares namn och e-postadress och tydligt ange vilken kurs var och en av dessa skall genomföra. Om Kursdeltagare skall kunna logga in på kurs med BankId behövs även Kursdeltagares personnummer.

När Kund anmält Kursdeltagare till kurs får Kunden, och om Kunden så önskar även respektive Kursdeltagare, en bekräftelse via e-post med välkomstbrev innehållande bland annat instruktioner. Kursdeltagare kan sedan logga in på avtalad kurs via BankId eller via lösenord – beroende på vad Kunden önskar.

Kursinnehåll och äganderätt till kursmaterial

Filmer, dokumentation i form av textmaterial och annat material görs tillgängligt för Kursdeltagaren inom varje avtalad kurs på InsureEds webbplattform.

Alla filmer, ljuduppspelningar, e-utbildningar och all slags dokumentation samt material av varje slag utgör upphovsrättsligt material som ägs av InsureEd eller dess samarbetspartners och får ej flerfaldigas eller distribueras vidare helt eller delvis utan InsureEds särskilda skriftliga medgivande i varje enskilt fall.

InsureEd kan vid överenskommelse ordna för Kund specialgjorda kurser förutom de mer standardiserade kurspaket som finns på InsureEds webbplattform.

Ändring av kursinnehåll

InsureEd förbehåller sig rätten att kontinuerligt utveckla och ändra kursinnehållet/programmet för att på bästa sätt möta de krav som ställs från licensierande/certifierande organ eller myndighet såsom Finansinspektionen, god sed/praxis mm.

Det innebär att kursinnehållet kan avvika från vad som vid beställningen angavs på webbplattform eller i bekräftelsens beskrivning på vissa punkter. Vid ändringar i kurs efter gjord beställning skall det tydligt framgå i kursen vad som ändrats och eventuellt lagts till.

Avbokning

Om Kunden är konsument kan denne ångra köp av alla slags kurser inom 14 dagar från avtalets ingående.

Särskilt om lärarledd utbildning (gäller alla Kunder):

Om Kund avtalat om lärarledd utbildning eller avtalat om lärarledd utbildning som komplement till färdiga webbaserade kurser, antingen på plats hos Kunden eller annanstans eller via webben, gäller följande avbokningsregler om inte annat överenskommes:

vid avbokning 21–8 kalenderdagar före respektive tillfälle debiteras 50 % av priset för den lärarledda genomgången.

vid avbokning 7–0 kalenderdagar före respektive tillfälle debiteras fullt pris för den lärarledda genomgången.

Observera att sen avbokning även kan medföra rätt för InsureEd att kräva ersättning för resa, hotell, framtagande av material och andra direkta kostnader som inte gått att undvika.

Ovan tidsfrister för avbokning av lärarlett gäller för konsument efter 14-dagars ångerfristen.

Kunders och Kursdeltagares skyldighet att inte sprida lösenord och kursinnehåll

Kunder och Kursdeltagare får inte sprida lösenord till kurs eller till del av kurs och inte på annat sätt låta annan än respektive till InsureEd anmäld Kursdeltagare ta del av kurs eller kursmaterial.

Det innebär till exempel att skriftligt material som är möjligt att printa ut inte får printas ut eller kopieras för användning av annan än Kursdeltagaren.

Om det sker har InsureEd rätt till ersättning för var och en som obehörigen får del av kurs eller kursmaterial med det belopp som motsvarar priset/kursavgiften per Kursdeltagare för att gå kursen.

Sker större spridning kan InsureEd ha rätt till skadestånd utöver kompensation för uteblivna kursavgifter.

Registrering av genomförd kurs, intyg, statistik och annan information från InsureEd till Kund

När Kursdeltagare genomfört en kurs meddelas det till Kunden. Efter vissa kurser kan Kursdeltagaren själv om så önskas, för egen del, printa ut ett intyg utvisande att kursen genomförts. Om funktionen att printa ut intyg inte finns på viss kurs kan Kursdeltagaren eller Kunden be om det från InsureEd.

Önskar Kund statistik kring Kursdeltagares aktivitet i kurser skall Kund meddela det särskilt och om inte särskilt avtalas så ingår den tjänsten i priset. Önskar Kund ytterligare service och underlag kring de kurser som Kursdeltagare genomför/genomfört skall det särskild överenskommas med InsureEd.

Pris, vad som ingår i priset och hur länge kursen kan användas

Pris för respektive kurs anges på InsureEds hemsida. Om pris för kurs saknas kan InsureEd kontaktas för prisuppgift. Kursavgift ger rätt att använda kursen så som den är utformad på InsureEds webbplattform. Därtill kan vissa kurser ge rätt till medverkan i fysiska möten eller via webben om så framgår av kursbeskrivning. För ytterligare utbildningstillfällen med lärare krävs särskild överenskommelse.

Moms tillkommer på samtliga priser.

En Kursdeltagare får som standard tillgång till en InsureSec förberedande utbildning innevarande år (det kalenderår då anmälan görs) plus två månader in i efterföljande år. Standardtillgång till en fristående ämneskurs är mellan 90 och 180 dagar beroende på omfattning. En kurs och del av kurs kan genomföras av en Kursdeltagare flera gånger.

Betalning

Kursavgiften faktureras och skall vara betald senast 30 dagar från fakturadatum.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen.

Reklamation och ansvar för innehåll

Om Kund eller Kursdeltagare är missnöjd med en kurs eller dess administration skall Kunden reklamera till InsureEd så snart som möjligt. InsureEd skall då snarast inleda en dialog med Kunden, och med Kursdeltagarna om Kunden så önskar, för att diskutera en lösning för att om möjligt inom rimliga gränser åtgärda det Kunden och/eller Kursdeltagarna är missnöjda med.

InsureEds ansvar för innehåll

Kurserna innehåller utbildningsmaterial, filmer eller annat, och kan inte anses utgöra någon form av rådgivning i specifik sak eller i allmänhet och utbildningsmaterialet, filmer eller annat, utgör inte vägledning, rekommendation, råd eller dylikt angående specifik situation eller i allmänhet från varken InsureEd, dess ägare eller samarbetspartner. InsureEd tar alltså inget ansvar av något slag om Kund eller annan i sin verksamhet lider skada av att följa det som sägs eller inte sägs i en kurs eller på InsureEds webbplattform.

Force majeure

InsureEd ansvarar ej för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig, olyckshändelser, strömavbrott eller annat som står utanför InsureEds kontroll.

Information om personuppgifter hos InsureEd

InsureEd SFM AB (InsureEd) erbjuder kurser inom försäkring och finans. InsureEd ägs av Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. InsureEd är en av de aktörer på marknaden som erbjuder kurser som vissa verksamheter med tillståndsplikt hos Finansinspektionen behöver genomföra för att behålla sitt tillstånd.

InsureEd behandlar vissa personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) och implementeringen av denna i svensk rätt har ersatt Personuppgiftslagen (PuL) från den 25 maj 2018 och det ger de som har personuppgifter hos InsureEd vissa ytterligare rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter InsureEd behandlar rör i huvudsak personer (även kallade Kursdeltagare) som skall gå, går eller gått någon eller några av InsureEds kurser genom egen anmälan/registrering eller via företag eller organisation (även kallad Kund).

De personuppgifter InsureEd behandlar är i normala fall Kursdeltagares namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om Kunden skall kunna logga in genom BankId behövs även personnummer.

Personuppgifter kan också förekomma i samband med korrespondens kring kurser och InsureEds verksamhet med andra än Kursdeltagare, t.ex. via e-post eller olika slags sociala medier, och de personuppgifter som då förekommer är i normala fall fråga om namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter kan också behandlas avseende andra än Kursdeltagare i samband med konferenser, möten och annat som InsureEd anordnar.

Känsliga personuppgifter

InsureEd har inget behov av att hämta in något som enligt lag kan betraktas som en känslig personuppgift. Om InsureEd av någon anledning behöver behandla känslig personuppgift, som då i varje fall skall redogöras för, skall InsureEd begära samtycke från personen.

Varför behandlas personuppgifterna?

InsureEd behöver uppgifterna för att uppfylla avtalet med Kunden, det föreligger således rättslig grund. Ändamålen är att kunna sköta administrationen kring Kursdeltagarens genomförande av kurser, producera intyg till Kursdeltagaren, informera Kunden och Kursdeltagaren om ändringar i avtalade kurser, att informera Kunden och Kursdeltagaren om kommande kurser som Kunden eller Kursdeltagaren kan ha behov av att genomföra i sin tillståndspliktiga verksamhet, rapportera till Kunden huruvida Kursdeltagaren har genomfört en kurs eller ej, fakturering mm och annan nödvändig administration. Personuppgifterna används också för korrespondens kring nyheter, erbjudanden och informationsmöten.

Vem är personuppgiftsansvarig?

InsureEd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget behandlar angående Kunder och Kursdeltagare i relation till InsureEds verksamhet. Som personuppgiftsansvarig bestämmer InsureEd ändamål och medel för behandlingen samt är i övrigt ansvarigt för att personuppgifterna behandlas på rätt sätt.

Kunden är själv personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden själv har om Kursdeltagare sedan tidigare och för de personuppgifter som Kunden eventuellt får från InsureEd.

InsureEds verksamhet kan inte ses som en outsourcad verksamhet från Kund. InsureEd är aldrig personuppgiftsbiträde till Kund så länge det inte särskilt avtalas om det. Kund är inte heller personuppgiftsbiträde till InsureEd så länge det inte särskilt avtalas om det.

Personuppgifter angående Kursdeltagare är normalt sådana som InsureEd erhållit från Kunden. Om InsureEd erhåller personuppgifter direkt från Kursdeltagare kan InsureEd för att uppfylla avtalet med Kunden behöva dela dessa personuppgifter med Kunden.

För viss administration kan InsureEd använda bolaget SFM Service AB som också är ett helägt bolag under Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och som delar kontor och viss personal med InsureEd. En del av Kursdeltagares personuppgifter kan således komma att behandlas av SFM Service AB och det bolaget är då personuppgiftsbiträde till InsureEd.

För vissa tekniska delar kring kurser samarbetar InsureEd med utbildningsföretaget Learnify AB (fd Contento Wassum). I de fall Learnify AB får del av Kunders eller Kursdeltagares personuppgifter är Learnify AB personuppgiftsbiträde till InsureEd.

InsureEd har i avtal lämnat tydliga instruktioner om efterlevnad att dataskydd, sekretess mm till SFM Service AB och till Learnify AB.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas så länge det behövs för de ändamål som beskrivits ovan. I normala fall sparas inte personuppgifter kring genomförda kurser längre än vad som behöver sparas enligt lag för ekonomisk redovisning, tex Bokföringslagen.

Rättigheter person kan ha enligt Dataskyddsförordningen

Om InsureEd behandlar personuppgifter kan en person ha följande rättigheter:

Begära registerutdrag. Där kan person får reda på om InsureEd behandlar dennes personuppgifter och i sådant fall vilka slags uppgifter som behandlas.

Begära rättelse. Om InsureEd har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter angående en person.

Rätt till radering.

Under vissa omständigheter kan person begära radering. Om InsureEd t ex inte skulle ha skäl eller rättslig grund att behandla en persons personuppgifter eller om det skulle vara olagligt för InsureEd att fortsätta att behandla uppgifterna. Behandling kan dock anses vara tillåten om InsureEd måste behandla uppgift för att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser, såsom att sköta och behålla bokföring, hantera underlag för skatter och annat, eller om InsureEd skall utföra något av allmänt intresse.

Rätt till begränsning av behandlingen. Det kan vara aktuellt om det inte kan avgöras utan utredning om uppgifterna är felaktiga eller ej. Begränsningen kan gälla under viss period när saken undersöks.

Invändningar.

En person kan ha rätt att göra invändningar i vissa fall om InsureEds behandling av dennes personuppgifter grundar sig på intresseavvägning.

Dataportabilitet. Det innebär att en person själv kan få ut uppgifter som denne skall kunna vidarebefordra till annan eller om denne önskar att InsureEd skall vidarebefordra uppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Dataportabilitet kan gälla uppgifter som har samtycke eller avtal som grund för behandling.

Dataskydds- och IT-policy

InsureEd har en dataskydds- och IT-policy.

Den behandlar bland annat de skyldigheter InsureEds personal har angående respekt för personuppgifter, skyldigheten att radera uppgifter InsureEd inte längre behöver, skyldigheten InsureEd har att rapportera incidenter till Datainspektionen, hur InsureEd skall gå tillväga när InsureEd upphandlar IT-tjänster mm. Ett motsvarande dokument kan hos andra kallas ”integritetspolicy” eller liknande.

Kontakt med InsureEd angående personuppgifter

Om en person har frågor eller vill utnyttja några av dennes rättigheter skall denne kontakta InsureEd. För att InsureEd skall kunna hjälpa personen, till exempel med registerutdrag, kan denne behöva legitimera sig. På InsureEd är det den verkställande direktören (VD) som är ansvarig internt för att det finns rutiner kring dataskydd och att reglerna om dataskydd följs.

Kontaktuppgifter

E-post: info@insureedsfm.se

InsureEd SFM AB, Att: VD
Apelbergsgatan 36
111 37 Stockholm

Telefon: 08 545 215 40

Klagomål

Om man inte är nöjd med hanteringen av personuppgifter kan man vända sig till InsureEd, eller om man har frågor, så kan InsureEd reda ut om det är något InsureEd har missförstått. Se e-postadress och postadress ovan. Om man fortfarande inte är nöjd efter förklaring från InsureEd kan klagomål över hur InsureEd behandlar personuppgifter sändas till Datainspektionen; e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel; 08-657 61 00, webbplats; www.datainspektionen.se