Svåra kundsamtal – heldagskurs
”konsten att hantera invändningar och dåliga besked”

Ett framgångsrikt kundsamtal bygger på att vara väl förberedd och ha en genomtänkt strategi samt att ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner.
Den här kursen ger råd och stöd att hantera samtal som uppfattas som besvärliga och den riktar sig till dig som ledare, och ditt team som hanterar kundsamtal. Kursen ger verktyg för att förbättra strukturen i samtalen och extra tid avsätts till att diskutera kunddialoger som upplevs som besvärliga att hantera. Det kan handla om negativa besked till kunden men även hantering av kunder som kontaktar dig i ärenden som de är frustrerade över.

Kursinnehåll:

Tillsammans går vi igenom saker att tänka på i ett kundsamtal, konkreta tips och idéer i de olika delarna av samtalet samt tips på hur ni kan komma vidare och bredda samtalet med kunden. Kursen tar avstamp i din grupps egna exempel för att det som avhandlas ska vara nära kopplat till verksamheten, och vi tar gemensamt fram och arbetar med specifika och verkliga exempel.
Exempelvis:
• Hur hantera besvärliga kunddialoger?
• Vad ni bör tänka på när vi avböjer ersättning vid ett skaderegleringsärende?
• Vad ni bör tänka på i kunddialoger avseende besvärliga kreditärenden?

Kursmål:

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska kunna identifiera det som är svårt kunddialogen och specifikt hantera det. Kursdeltagaren får kunskaper, tips och en ökad medvetenhet kring sin egen och andras kommunikationsstilar och därmed bidra till fördjupade kundrelationer, effektivare möten och bättre affärer.